Afdruk / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor verhuur en servicebedrijen

n.v. TOI TOI DIXI s.a.
Hemelstraat 16
1651 Lot

Tel: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60

E-Mail: info@dixi.be
Internet: www.dixi.be

BTW Nr.: BE0457 514 059
Kamer van Koophandel nummer: 657 485

Manager
Philippe De Braekeleer

Auteursrecht
Alle teksten, afbeeldingen en ander gepubliceerd materiaal in de website alsmede informatie, gegevens en programma's zijn - tenzij anders aangegeven – eigendom van. Copyright TOI TOI & DIXI nv Elke reproductie, distributie, opslag, reproductie of verspreiding van de inhoud of de broncode van deze website is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

Ontkenning
Het materiaal en de informatie die hierin worden verstrekt vormen geen contract. Bovendien kan de informatie en diensten die hier omschrevenworden onjuistheden of fouten bevatten. Uit deze bekendmaking kan niet worden geconcludeerd dat de gebruikte termen vrij zijn van industriële eigendomsrechten. De Operator staat niet in voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit en accuraatheid van de inhoud en opvraagbare gegevens. Ze worden gratis verstrekt zonder enige vorm van garantie. De exploitant wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de informatie, producten en diensten, met inbegrip van alle garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, titel af. Als er geen opzet of grove nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of de toepasselijke wetgeving bestaat, is de exploitant niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade of andere schade, inclusief gederfde winst. TOI TOI & DIXI wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden die hier worden aangeduid door middel van externe links af. Dit zijn websites van derden waarover wij geen controle hebben. Verwante wijzigingen werden zorgvuldig door ons gecontroleerd voordat zij vrijkomen van deze links. Toch kan niet worden uitgesloten dat er inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht door de exploitant van de respectievelijke pagina's die de toepasselijke wetgeving of de beginselen van TOI TOI & DIXI schenden. TOI TOI & DIXI distantieert zich van dergelijke inhoud en nemen ook niet de verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens en voorzorgsmaatregelen van de exploitanten van dergelijke websites.